Met een rotsvast vertrouwen in Steengoed, schakel je snel door naar je rijbewijs!

Algemene Voorwaarden.

De "Kleine Lettertjes" Algemene Voorwaarden Autorijschool Steengoed

ARTIKEL 1
De Rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:
1.1 De leerling krijgt rijles van een rijinstructeur welke aan de eisen voldoet van de wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) en is in het bezit van een "schone VOG", geldig rijbewijs en geldige bevoegdheidspas. Deze kan ten alle tijde getoond worden.
1.2 De lesauto is voorzien van een dubbele bediening, verplichte "L" en extra spiegels, conform de wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM).
1.3 De rijschool heeft van ten aanzien van jouw aansprakelijkheid een bedrijfsverzekering afgesloten.
1.4 De lestijd wordt door de rijinstructeur volledig benut voor de leerling en de rijinstructeur zal ten alle tijde instaan voor de veiligheid.
De rijinstructeur zal de lestijd niet gebruiken voor andere zaken wat niets met de rijles of de veiligheid te maken heeft.
1.5 Indien de rijles niet door kan gaan i.v.m. ziekte van de instructeur/defecte auto/weg- weersomstandigheden wordt de
leerling tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende rijinstructeur ingezet.
1.6 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin ook de rijlessen zijn gevolgd.
In geval van defect/overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende auto.
1.7 De leerling kan bij Artikelen 1.5 en/of 1.6 geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2
De Leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:
2.1 Om rijlessen te kunnen volgen moet de leerling minimaal 16 jaren en 6 maanden zijn. Om rijexamen te kunnen doen moet de leerling
minimaal 17 jaren zijn. Doet de leerling rijexamen terwijl hij/zij nog geen 18 is, dan moet de leerling zich aanmelden op 2todrive.nl
om een begeleiderpas aan te vragen en mag de leerling tot de 18e verjaardag alleen onder begeleiding rijden.
2.2 De leerling meldt zich meteen bij aanvang van de rijopleiding aan op mijn.cbr.nl om de rijschool te machtigen en de Eigen Verklaring
naar waarheid in te vullen. De rijschool kan zonder deze immers geen rijexamen aanvragen bij het CBR.
2.3 De leerling kan bij nalaten van Artikelen 2.1 en/of 2.2 geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
2.4 De leerling dient altijd een geldig en onbeschadigd legitimatiebewijs bij zich te hebben.
Bij een boete of weigering bij het rijexamen is de leerling zelf verantwoordelijkheid en zijn de kosten voor de leerling.
2.5 De leerling is op tijd op de afgesproken plaats voor zijn/haar rijles. De instructeur wacht 15 minuten op de afgesproken plaats.
Bij het niet verschijnen heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.
2.6 Een leerling mag een rijles afzeggen of verzetten indien dit minimaal 24 uur van te voren is gemeld.
Bij afzegging/verzetten binnen 24 uur heeft de Rijschool het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
2.7 Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht indien er een dringende reden was.
Onder dringend verstaan we: ziekte, overlijden van een naaste, uitvaart, spoedopname in het ziekenhuis.
Niet dringend is: werk, school, vakantie of andere "vergeten" afspraken welke eerder bekend waren of hadden kunnen zijn.

ARTIKEL 3
Voor de betalingen gelden de volgende voorwaarden:
3.1 Betaling geschiedt na de les contant bij de instructeur of per bank binnen 10 dagen nadat de leerling een factuur heeft ontvangen.
3.2 Pakketten mogen in termijnen betaald worden. Hierover kunnen schriftelijke afspraken gemaakt worden.
3.3 Facturatie zal in principe plaatsvinden aan het einde van elke kalendermaand. De factuur wordt verzonden per e-mail.
Na het verstrijken van de betalingstermijn van 10 dagen zal er een herinnering verzonden of overhandigt worden.
3.4 Bij een betalingsachterstand van meer dan 40 dagen zal de Rijschool de rijopleiding stop zetten en zal een incassoprocedure in gang
gezet worden. De incassokosten, extra administratiekosten en de te heffen wettelijke rente zijn voor de leerling.
3.5 Voordat de leerling op rijexamen gaat dienen alle termijnen/facturen voldaan te zijn, tenzij anders is afgesproken.
3.6 Bij het behalen van het rijbewijs of beëindiging van deze overeenkomst betaalt de Rijschool eventuele vooruitbetaalde rijlessen/examens terug.
3.7 De rijschool mag de tarieven ten alle tijde aanpassen.

ARTIKEL 4
Aanvragen TussenTijdse Toets / Rij(her)examen:
4.1 Een toets/rijexamen wordt aangevraagd wanneer de rijinstructeur beoordeelt dat de leerling een reële kans van slagen heeft.
Er wordt hierbij gekeken naar de prestaties van de leerling en niet naar het aantal lessen/rijlespakket.
4.2 Het CBR hanteert een wachttijd van maximaal 7 weken voor een toets/rijexamen, en maximaal 5 weken voor een herexamen.
Overschrijding hiervan kan de Rijschool niet aangerekend worden.
4.3 Indien de leerling door dringende zaken niet op een toets/ rijexamen kan verschijnen, dan treedt de restitutieregeling van het CBR in werking.
4.4 Als de leerling niet/te laat op een toets/rijexamen verschijnt of deelname geweigerd wordt door oorzaken welke aan de leerling toegerekend
kunnen worden, zijn de aanvraagkosten voor een nieuwe toets/rijexamen voor de Leerling.
Kan de oorzaak aan de rijschool toegerekend worden, dan zijn de aanvraagkosten voor een nieuwe toets/rijexamenvoor de Rijschool.
4.5 Mocht een toets/rijexamen niet doorgaan omdat het CBR hiertoe besluit vanwege slecht weer door ijzel/sneeuw/mist dan hoeft de leerling
geen nieuwe aanvraag te betalen. Een toets/rijexamen wordt dan "uitgesteld". De kosten van eventuele extra rijlessen zijn voor de leerling.

ARTIKEL 5
Beëindiging van deze overeenkomst
5.1 Zowel de leerling, als de rijschool mogen deze overeenkomst ten alle tijde ontbinden. Bij ontbinding zal de gratis proefles alsnog
berekend worden en de leerling ontvangt een eindfactuur. De Rijschool zal eventuele vooruitbetaalde rijlessen/examens terugbetalen.

ARTIKEL 6
Vrijwaring
6.1 Als de leerling tijdens de rijles of een toets/rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden dan kan de Rijschool de leerling
in principe niet aansprakelijk stellen. De Rijschool draagt zelf het risico tenzij de leerling zich in de lesauto zodanig opzettelijk misdraagt
dat er ondanks waarschuwen en ingrijpen van de instructeur toch schade ontstaat of een boete verkregen wordt.
6.2 Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol, drugs of andere middelen welke de rijvaardigheid kunnen
beïnvloeden Dit geldt ook voor medicijnen met een gele/rode sticker op de verpakking. Als bij schade blijkt dat de leerling onder invloed was, zal de leerling aansprakelijk gesteld worden.
6.3 Indien de leerling verzwegen heeft dat hij/zij een rijontzegging heeft of geen voertuig mag besturen om welke reden dan ook, zijn de hieruit voortkomende kosten/boetes voor de Leerling. Als bij schade blijkt dat de leerling een rijontzegging had, zal de leerling aansprakelijk gesteld worden.

ARTIKEL 7
Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Back to Top